Privacy Policy

Samenvatting Privacy Policy:

Deze samenvatting is gemaakt om u een snel overzicht te geven van ons beleid inzake de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van de mPawer app. De samenvatting vormt geen vervanging voor het lezen van de volledige versie, waarin wij belangrijke informatie verstrekken omtrent het verzamelen van uw persoonsgegevens, hoe wij deze gebruiken en uw rechten. Lees deze dan ook zorgvuldig door voor uw gebruik van de mPawer app.

Welke gegevens verzamelen we?

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Met wie delen we uw gegevens?

Welke maatregelen nemen we om uw gegevens te beschermen?

Welke rechten heeft u?

Versie 1.0 – 24 Juni 2022

INHOUD

Artikel 1 – ALGEMEEN.................................................... 2
Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS ................................ 3
Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING................................ 5
Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING...................................... 8
Artikel 5 – UW RECHTEN.................................................. 9
Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID............................. 10
Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK.................... 11

Artikel 1 – ALGEMEEN

Deze privacyverklaring (’Privacy Policy’’) legt uit hoe mPawer bv (“mPawer” of “wij”) persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ( ‘’Persoonsgegevens’’) verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt bij het gebruik van de mPawer digitale applicatie (de “App”) en alle daaraan gerelateerde diensten (tezamen de “Diensten”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten als gebruiker ten opzichte van mPawer bevat, inclusief hoe u controle kunt uitvoeren over uw Persoonsgegevens. Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen per e-mail. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens bij het gebruik van de App is mPawer, een bv naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Assesteenweg 465, 1741 Ternat, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0770.306.593. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. mPawer handelt in overeenstemming met: i. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens; ii. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening. Onze Diensten zijn bedoeld voor gebruikers van alle leeftijden. In het geval er gebruik van de Diensten zou gemaakt worden door iemand onder de 13 jaar oud, is echter de volmacht van een ouder/voogd noodzakelijk vooraleer gebruik. Indien u gebruik wilt maken van de App, hebben we uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Policy nodig. Dit betekent dat u akkoord bent met hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken. U bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Echter, wij kunnen niet al onze Diensten aanbieden indien u weigert bepaalde gegevens met ons te delen.

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Gegevens Details
Profiel informatie Bij het aanmaken van een account op de App verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens:
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • wachtwoord
 • profielfoto
Informatie m.b.t. leefomstandigheden Bij het aanvullen van uw algemene informatie in de App, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verzamelen:
 • aantal kinderen
 • leeftijd van de kinderen
 • het hebben van een tuin
 • omvang van de tuin
 • aantal huisdieren
 • type huisdieren
Gebruikersinhoud Door het plaatsen van gebruikersinhoud in de social media feed van de App, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens:
 • foto’s, video’s en gifs
 • beschrijvingen bij foto’s, video’s en gifs (samen “Gebruikersinhoud”)
Deze Gebruikersinhoud is zichtbaar voor alle gebruikers van de App. Een overzicht van de door u geplaatste Gebruikersinhoud kan worden geraadpleegd bij uw profielgegevens.
Communicatie met mPawer Wanneer u contact met ons opneemt met bijvoorbeeld een vraag omtrent onze Diensten of een verzoek om bijstand, verzamelen en verwerken wij de inhoud van uw communicatie met mPawer

2.2 Persoonsgegevens die wij verzamelen door gebruik van de App:

Gegevens Details
Verzoeken Door gebruik te maken van de App, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verzamelen: • uw verzoeken tot adoptie • uw verzoeken tot tijdelijke opvang of wandelen (samen “Mede-eigenaarschap”) Een overzicht van deze verzoeken kan door u worden geraadpleegd bij uw profielgegevens. Uw verzoeken zijn daarnaast zichtbaar voor het dierenasiel waar het betrokken dier zich bevindt.
Interactie Door interactie op de App – zoals het geven van een “paw” of het toevoegen van dieren aan uw “Cute List”, kunnen we de volgende gegevens verzamelen: • uw “paws” en opmerkingen op gebruikersinhoud • dieren in uw “Cute List” “Paws” en opmerkingen zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de App. Dieren in uw “Cute List” zijn enkel zichtbaar voor u en kunnen worden geraadpleegd bij uw profielgegevens.
Gebruiksinformatie Daarnaast kunnen we gegevens met betrekking tot uw gebruik van de App verzamelen, zoals bijvoorbeeld: • informatie over handelingen met betrekking tot de App, zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs • technische aspecten, zoals browserkenmerken, domeinen en apparaateigenschappen, IP-adres en de versie van besturingssysteem.
Locatiegegevens Wanneer u hiervoor toestemming geeft binnen de App, verzamelen wij informatie met betrekking tot uw locatie. Deze locatie wordt getoond wanneer u binnen de App op zoek gaat naar de dichtsbijzijnde dierenarts.

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

mPawer verzamelt en verwerkt Uw Persoonsgegevens om onze Diensten op een optimale wijze te kunnen aanbieden aan u als gebruiker. Meer in het bijzonder, gebruiken we uw Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

3.1 Algemene doeleinden

Gegevens Rechtsgrond Doeleinde
Profiel informatie Uitvoering van de overeenkomst Wij gebruiken deze gegevens voor het aanmaken en beheren van uw account en om te verzekeren dat u op een optimale wijze van onze Diensten gebruik kunt maken. Uw e-mailadres in het bijzonder, gebruiken wij om u op eenvoudige wijze te contacteren in het kader van onze Diensten. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden eveneens gebruikt zodanig dat het dierenasiel u kan contacteren n.a.v. een verzoek.
Informatie m.b.t. leefomstandigheden Uitvoering van de overeenkomst Wij verwerken deze gegevens zodanig dat het dierenasiel waarbij u een verzoek ter adoptie of Mede-eigenaarschap indient kan nagaan of u een match vormt met het dier in kwestie.
Gebruikersinhoud Uitvoering van de overeenkomst Wij verwerken deze gegevens zodat uw Gebruikersinhoud op optimale wijze getoond kunnen worden aan u en de andere gebruikers in de feed van de App.
Communicatie met mPawer Uitvoering van de overeenkomst Wij verwerken deze gegevens om te reageren op uw verzoeken en/of communicatie met u op te volgen.
Verzoeken Uitvoering van de overeenkomst Wij verwerken deze gegevens zodanig dat uw verzoeken tot adoptie en/of Mede-eigenaarschap kunnen worden opgevolgd en behandeld door het betrokken dierenasiel.
Interactie Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang Wij verwerken deze gegevens voor het aanbieden van de betreffende functionaliteit op de App. Daarnaast kunnen gegevens m.b.t. interactie worden gebruikt om u dieren te kunnen tonen waar u wellicht interesse in heeft.
Gebruiksinformatie Gerechtvaardigd belang Wij verwerken deze gegevens voor het behoud en het verbeteren van de veiligheid van de App en voor het creëren van statistieken om de Diensten te verbeteren.
Locatiegegevens Toestemming Wij verwerken deze gegevens om bij het gebruik van de App aan u te kunnen tonen waar de dichtsbijzijnde dierenarts zich bevindt op de kaart.

3.2 Directe marketing

Uw Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden, indien u hiermee uitdrukkelijk en voorafgaandelijk instemt (‘’opt-in’’). In het geval u uw toestemming heeft gegeven en u toegevoegd werd aan de directe mailinglijst van mPawer, mag mPawer uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketing materiaal alsmede ander materiaal verbonden aan mPawer en haar Diensten te sturen. mPawer kan eveneens sommige van uw Persoonsgegevens doorgeven aan haar partners voor directe marketingdoeleinden betreffende mPawer en haar Diensten. Deze toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken, gratis en zonder motivering, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

3.3 Toegang tot uw Persoonsgegevens door dierenasielen

Wanneer u een verzoek tot adoptie of Mede-eigenaarschap doet, zal het dierenasiel waar het betreffende dier verblijft toegang krijgen tot sommige van uw Persoonsgegevens. Dit omvat uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aantal kinderen en de leeftijd van de (eventuele) kinderen, het hebben van een tuin en de omvang van de tuin en aantal en type huisdieren in uw bezit. Deze gegevens mogen door het dierenasiel in kwestie enkel worden gebruikt met het oog op de behandeling van uw verzoek en om u te kunnen contacteren. Voor deze dierenasielen werd een specifieke web-interface ter beschikking gesteld voor het ontvangen en behandelen van uw verzoeken op een veilige wijze.

3.4 Overdracht naar derde partijen

mPawer zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die analyses en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze Diensten te verbeteren. mPawer zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy, of wanneer u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft gegeven (zie ook art. 3.2 en 3.3). mPawer heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen. mPawer garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van mPawer’s activiteiten waarbij mPawer haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval mPawer in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. mPawer zal u op voorhand inlichten over het feit dat mPawer Uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.5 Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor het aanbieden van onze Diensten. U heeft elk moment de mogelijkheid te stoppen met: • het gebruik van de App en/of • uw account te verwijderen U kunt uw account verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@mpawer.be. Indien u uw account verwijdert, betekent dit dat u uw recht op verwijdering toepast (zie art. 5.2) en wij uw Persoonsgegevens verwijderen. Indien u stopt met het gebruik van de App en/of uw account niet meer actief is, bewaren wij uw Persoonsgegevens voor een periode van drie jaar na uw laatste activiteit op de App. Deze periode laat u toe opnieuw gebruik te kunnen maken van de App, zonder verlies van uw gegevens. Na afloop van de periode van drie jaar verwijderen wij uw Persoonsgegevens.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1 Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen. Profiel informatie en informatie m.b.t. leefomstandigheden kunt u daarnaast op ieder ogenblik zelf wijzigen onder “algemene gegevens” op de App. U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt. Bijkomend heeft u het recht om mPawer te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken. Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3 Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen. U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming:

U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, via e-mail naar privacy@mpawer.be of via de post naar, mPawer Assesteenweg 465 1741 Ternat

5.8 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, Email: contact(at)apd-gba.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal mPawer u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. mPawer voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de App. Elke gebruiker van de App heeft een individuele sessie. Daarnaast is er sprake van end-to-end encryptie van communicatie tussen de App en de gebruiker. Tevens gebruiken we een geavanceerd framework voor de ontwikkeling van de App. Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (Frankfurt) bevinden. In geen geval kan mPawer dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van de App. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan uw persoonlijke account te gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot uw account te vermijden. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de App op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan. U dient mPawer onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik van uw account door een e-mail te versturen naar privacy@mpawer.be

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy