Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.0 – 24 Juni 2022:INHOUD

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED......................................................... 1
Artikel 2 – REGISTRATIE .............................................................. 2
Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE APP........................................................ 3
Artikel 4 – VERZOEKEN VIA DE APP...................................................... 4
Artikel 5 – LICENTIE - BEPERKINGEN.................................................... 4
Artikel 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN............................................ 4
Artikel 7 – OPSCHORTING............................................................... 6
Artikel 8 – ONDERSTEUNING............................................................. 6
Artikel 9 – PRIVACY EN BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS............................ 7
Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID........................................................ 7
Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS................................................. 7
Artikel 12 – UPDATES VAN OF VERANDERING IN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN/OF ONZE APP.... 8
Artikel 13 – DUUR EN BEËINDIGING...................................................... 11
Artikel 14 – VARIA.................................................................... 12

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED:

De mPawer digitale applicatie (de “App”), is eigendom van en wordt beheerd door mPawer, een bv naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Assesteenweg 465, 1741 Ternat, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0770.306.593 (hierna “mPawer”). Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen ons (mPawer) en u als gebruiker van de App (“u” of “Gebruiker”) en zijn van toepassing op uw gebruik van de App en de daaraan gerelateerde diensten. Door de App op welke wijze dan ook, te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke wijze die u gebruikt om toegang te krijgen tot de App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot web-browser, tablet, digitale televisie en mobiele telefoon. Door enig deel van de App te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik van de App uitsluitend door deze Gebruiksvoorwaarden wordt beheerst. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, bent u niet gerechtigd de App op enige wijze te (blijven) gebruiken of u er toegang tot te verschaffen. U verklaart en garandeert dat u de nodige handelingsbekwaamheid heeft om in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Artikel 2 – REGISTRATIE

Om gebruik te kunnen maken van de App dient u zich eerst te registreren middels de App. Het aanmaken en het gebruik van de mPawer-account (de “Account”) zijn onderworpen aan volgende voorwaarden: U bent enkel gerechtigd een Account aan te maken indien u: • Een “natuurlijke persoon” bent; • De volmacht heeft van een ouder/voogd indien u onder de 13 jaar oud bent. Op het moment dat u een Account aanmaakt, dient u: • ons te voorzien van correcte, nauwkeurige, complete en actuele informatie die voor u persoonlijk is, zoals uw naam. Het bewaren en/of gebruik van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) door ons is onderworpen aan de privacy verklaring van mPawer met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens bij gebruik van de App (“Privacy Policy”); • een uniek e-mailadres en wachtwoord in te geven (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inloggegevens”); • akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE APP

Met betrekking tot het gebruik van de App is elke Gebruiker ertoe gehouden: • de door wet, reglement, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen na te leven; • zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek; • via de App geen gegevens, berichten of documenten te versturen op eender welke wijze, hetzij gegevens, berichten of documenten via de App op te laden: a) waarbij de rechten (waaronder, maar niet uitsluitend persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten) van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet u of mPawer is (“Derde Partijen”) of van de aanbieders van de App worden geschonden; b) waarvan de inhoud onwettig, schadeberokkenend, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is of waarbij de privacy van Derde Partijen wordt geschonden; c) waarvan het gebruik of het bezit door de Gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is; d) die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de aanbieders van de App en/of de App en/of de via de App verleende diensten in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren. Onverminderd voorgaande, is bij het plaatsen en delen van foto’s, video’s en gifs en hun beschrijvingen (“Gebruikersinhoud”) elke Gebruiker ertoe gehouden: • enkel Gebruikersinhoud te plaatsen en delen waarbij een dier zichtbaar is; • geen Gebruikersinhoud te plaatsen en delen: a) die dierenmishandeling bevat; b) die geen dier bevat; en/of c) die naaktbeelden, geweld, pesterijen, zelfmoord of zelfbeschadiging, onjuiste informatie, spam, niet-geautoriseerde verkoop, haatdragend of grof taalgebruik en terrorisme bevat. Om de App te gebruiken dient u te beschikken over een internetverbinding. U draagt de enige verantwoordelijkheid met betrekking tot enige telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om de App te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk om te voorzien hierin. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en verlies van uw Inloggegevens. Wij raden u ook aan dat u zich afmeldt bij uw Account aan het eind van elk bezoek. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van Inloggegevens. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u onder uw persoonlijk Account verricht. U stemt ermee in om onmiddellijk melding te doen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere schending van de beveiliging. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van bovenvermelde vereisten. De App kan uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik bedoeld zijn. De App kan niet voor commerciële of zakelijke doeleinden aangewend worden, tenzij wij u als partner hebben goedgekeurd.

Artikel 4 - VERZOEKEN VIA DE APP

De App laat u als Gebruiker onder andere toe om: • dieren aangeboden door dierenasielen ter tijdelijke opvang, om mee te wandelen (samen “Mede-eigenaarschap”) of ter adoptie te bekijken; • een verzoek te doen tot adoptie en/of Mede-eigenaarschap van een dier bij het betrokken dierenasiel. U erkent en stemt ermee in dat mPawer louter optreedt als tussenpersoon tussen u en de dierenasielen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omschrijving, gedrag, opvang en onderhoud van de door de dierenasielen aangeboden dieren op de App. Wij geven geen garantie met betrekking tot het gedrag van de aangeboden dieren, de compatabiliteit tussen u en de aangeboden dieren en/of dat uw verzoek tot adoptie en/of Mede-eigenaarschap al dan niet wordt aanvaard door het betrokken dierenasiel.

Artikel 5 – LICENTIE - BEPERKINGEN

De App en de documenten met betrekking tot het gebruik van de App (“Documentatie”) die door ons beschikbaar wordt gesteld, zijn onze exclusieve eigendom. Alle rechten in en op de App of de Documentatie die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan ons. Wij verstrekken u hierbij een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de App te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. U mag de App of een onderdeel ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U, noch een Derde Partij, zal in geen geval: a) de software decompileren, demonteren of reverse engineeren anderszins, of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van de App te reconstrueren of te ontdekken, op welke wijze dan ook; b) de App of een onderdeel ervan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uit te lenen, uit te delen of op een andere manier overdragen aan een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden; c) de App gebruiken voor timesharing, hosting, diensten te verlenen of soortgelijke doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden; d) productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtkennisgevingen, digitale watermerken of andere kennisgeving in of op de App veranderen, verwijderen of onleesbaar maken; e) enig deel van de App wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk creëren van enig deel van de App of de App integreren in of met andere software, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is toestaan door ons; f) uzelf ongeoorloofde toegang verschaffen tot Accounts van andere Gebruikers of tot onze IT-infrastructuur of de structuur om aan de App te geraken of om de App te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten; g) de App gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren; h) gebruik maken van een automatisch, elektronisch of manueel hoge- volumeproces om toegang te krijgen tot informatie over de App of om deze informatie te doorzoeken of te verzamelen (met inbegrip van en niet beperkt tot robots, spiders of scripts); i) U voordoen als een andere persoon of entiteit om opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere destructieve of bedrieglijke elementen te verspreiden of om de App te gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; j) om technische en andere beschermende maatregelen in de App te verwijderen of op een andere manier te omzeilen. Door Gebruikersinhoud up te loaden, te creëren of op een andere manier door te geven via de App en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van ons Privacy Policy geeft u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dat nodig is om de App aan te vullen en up te daten. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de Gebruikersinhoud te controleren en te verwijderen indien deze beschouwd wordt als een inbreuk tegen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden of als ongepast, of wanneer deze indruist tegen de rechten van Derde Partijen of tegen de geldende wetten of regels.

Artikel 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

In het kader van de overeenkomst tussen de Gebruiker en ons blijven de App en alle daarop gevestigde en/of van toepassing zijnde, daaraan gerelateerde of bijhorende wereldwijde (a) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten; (b) handelsmerk- of dienstmerkrechten; (c) handelsgeheimrechten, knowhow, vakkennis; (d) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten; lay-out ontwerprechten, ontwerprechten; aanvullende beschermingscertificaten (f) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (g) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt (“Intellectuele Eigendomsrechten”) onze exclusieve eigendom. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op de App en/of de Documentatie die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker, zijn aan ons voorbehouden. Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven, wordt geen enkele uitdrukkelijke en geïmpliceerde licentie toegekend aan de Gebruiker met betrekking tot de App en/of Documentatie of enig onderdeel ervan, met inbegrip van enig recht om in het bezit te komen van een broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de App.

Artikel 7 – OPSCHORTING

Indien wij naar eigen goeddunken merken of vermoeden dat u een inbreuk begaat tegen deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacy Policy) die door ons uitgevaardigd werden, dan kunnen wij uw toegang tot de App opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting door ons duurt tot u de inbreuk die tot de opschorting of beperking geleid heeft, ongedaan gemaakt hebt.

Artikel 8 – ONDERSTEUNING

Indien u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met support@mpawer.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw vragen binnen een zo kort mogelijke tijdspanne te beantwoorden en uw technische problemen met onze App op te lossen.

Artikel 9 – PRIVACY EN BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten veel belang aan uw privacy en houden ons ertoe bij de verwerking van uw Persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving na te leven. In onze Privacy Policy vindt u meer uitleg over hoe wij uw Persoonsgegevens verkrijgen en verwerken. Alvorens gebruik te maken van onze App, dient u zich akkoord te verklaren en in te stemmen met onze Privacy Policy.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de toepasselijke wetten voortvloeien met betrekking tot de App, worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de App foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. U dient, wat dit betreft, uw eigen voorzorgsmaatregelen te treffen. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door uw gebruik van onze App. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de App te onderhouden en/of de inhoud te leveren of tijdig te leveren. U stemt ermee in dat wij op basis van deze Gebruiksvoorwaarden enkel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zover de door u geleden schade rechtstreeks toegeschreven kan worden aan ons. Om alle twijfel te voorkomen, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van: • uw ongeoorloofd gebruik van de App; • aanpassing van de App (of delen ervan) door u of Derde Partijen; • uw tekortkoming om de meest recente versie van de App te gebruiken die u ter beschikking gesteld werd of uw onvermogen om correcties die wij aanbrachten aan de App te integreren of te installeren; • uw gebruik van de App in combinatie met producten of diensten die niet aan ons toebehoren; Voor zover wettelijk toegestaan onder de geldende wetgeving kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van enige Derde Partij voor bijzondere, onrechtstreeks, exemplarische, repressieve, incidentele of indirecte schade van om het even welke aard, met inbegrip, maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van verlies van winst, gegevens, inkomsten, welwillendheid, van de aanschaffing van vervangende diensten of van beschadiging van eigendom voorvloeiend uit de App die onder deze Gebruiksvoorwaarden vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot misrekeningen of het gebruik, misbruik van de App of het onvermogen om de App te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de vordering of de aansprakelijkheidstheorie – op grond van onrechtmatigheden, contractueel of ander -, ook al werden wij op de hoogte gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. De App kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de inhoud en de diensten aangeboden op onze App. Bovendien houden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foute informatie op de App te corrigeren. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade als gevolg van uw handelen of nalaten op basis van de inhoud die beschikbaar is op de App. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstelling, garanties, schendingen of nalatigheid van derde onafhankelijke dienstverleners, inclusief alle met ons samenwerkende dierenasielen.

Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS

11.1 Door ons:

Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden en voor zover toegelaten door de geldende wetgeving, worden de App en de inhoud ervan geleverd ‘zoals ze zijn’. Wij voorzien geen (en verwerpen hierbij alle) andere garanties, covenanten of vertegenwoordigingen en voorwaarden, al dan niet geschreven, mondeling, uitdrukkelijk of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties m.b.t. toereikende kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of uitoefening van de praktijk, verkoopbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-schending of geschiktheid voor een specifiek gebruik of doel, en dit met inachtneming van het gebruik, misbruik of het onvermogen om de producten of diensten die aan de Gebruiker geleverd worden door ons te gebruiken. Wij garanderen niet dat: • alle fouten gecorrigeerd kunnen worden of dat de toegang tot of de werking van de App altijd ononderbroken, veilig en foutloos zal verlopen; • de informatie die beschikbaar is op de App, met inbegrip van aangeboden dieren, waar, volledig en accuraat is. U bevestigt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor beslissingen die U neemt op basis van de inhoud die voortvloeit uit of getoond wordt door de App, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn. U bevestigt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat uw gebruik van de App op eigen risico gebeurt. U bevestigt en stemt ermee in dat er risico’s verbonden zijn aan het doorgeven en opslaan van informatie via het internet en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens en alle bijhorende Gebruikersinhoud. Wij zullen u, zoals hier gestipuleerd, vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en goed gemotiveerde vorderingen van Derde Partijen voor zover de vordering gebaseerd is op een overtreding van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Derde Partij door de App en/of de Documentatie en met uitsluiting van vorderingen die het resultaat zijn van: • uw ongeoorloofd gebruik van de App; • aanpassingen van de App door u of Derde Partijen; • uw tekortkoming om de recente versie van de App en/of Documentatie te gebruiken die u ter beschikking gesteld werd of uw onvermogen om correcties die wij aanbrachten aan de App en/of de Documentatie te integreren of te installeren indien wij aangaven dat de update of correctie noodzakelijk was om een potentiële inbreuk te voorkomen; • Uw gebruik van de App in combinatie met producten of diensten die niet eigen zijn aan ons. Een dergelijke verplichting tot schadeloosstelling is onderworpen aan volgende voorwaarden: • Wij worden onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van een dergelijke vordering; • Wij bepalen naar eigen goeddunken de verdediging en schikking voor een dergelijke vordering; • Op vraag van ons verleent u uw volledige medewerking aan ons in het kader van de verdediging en de schikking van een dergelijk vordering, ten koste van ons; • U doet geen uitspraak over onze aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijk vordering en u stemt ook niet in met enige schikking in het kader van een dergelijk vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zullen wij u schadeloos stellen voor alle schade en kosten die u opliep als gevolg van een dergelijke vordering, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank van laatste aanleg of zoals overeengekomen in de dading met onze vervolgers. Indien de App en/of de Documentatie volgens ons redelijk oordeel waarschijnlijk het voorwerp zal uitmaken van een inbreukvordering van een Derde Partij, dan behouden wij ons het recht om naar eigen goeddunken en op eigen kosten: • de App en/of de Documentatie (of het (vermeende) inbreukmakende gedeelte ervan) aan te passen, zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de equivalente functionaliteit behouden blijft; • voor u een licentie te verkrijgen om de App en/of de Documentatie verder te blijven gebruiken, conform deze Gebruiksvoorwaarden; • de overeenkomst te beëindigen.

11.1 Door de Gebruiker:

U vrijwaart en beschermt ons tegen elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard ook, met inbegrip van redelijk erelonen voor advocaten, door onrechtmatige daad of contractueel, waar zij of een van hen mee te maken zou krijgen als gevolg van een vordering door een Derde Partij met betrekking tot: • Uw inbreuk op of overtreding van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies of beleidslijnen; • Gebruikersinhoud die in overtreding is met de Intellectuele Eigendomsrechten van een Derde Partij; • Fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Uwentwege. Wij zijn jegens u niet verplicht om een back-up te maken van de Gebruikersinhoud en/of andere inhoud van de App. U stemt ermee in dat het gebruik van de App in strijd of in overtreding met de bepalingen en garanties van de Gebruiker in dit artikel een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de App vormt.

Artikel 12 – UPDATES VAN OF VERANDERING IN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN/OF ONZE APP

Wij behouden ons het recht voor om op om het even welk moment, al dan niet met reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u: • deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of aan te passen; • de App te wijzigen. Dit omvat ook het verwijderen of stopzetten, tijdelijk of permanent, van elke dienst of ander kenmerk van de App zonder enige aansprakelijkheid naar de Gebruiker of enige derde partijen toe; en/of • Uw gebruik van en/of toegang tot de App gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te weigeren of stop te zetten. Dergelijke doorgevoerde wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de App worden onmiddellijk van kracht zodra wij deze beschikbaar maken op de App of zodra u ervan in kennis gesteld wordt. Door de App verder te gebruiken, stemt u in met de doorgevoerde wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de App. U bezit niet het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Wat betreft wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen in onze Privacy Policy, zal u afzonderlijk ter kennis worden gesteld overeenkomstig Artikel 1 van onze Privacy Policy. We adviseren u om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente Gebruiksvoorwaarden die u dient te respecteren.

Artikel 13 – DUUR EN BEËINDIGING

De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat u een Account aanmaakt en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd of vervangen door een nieuwe overeenkomst, of, indien geen van deze gebeurtenissen zich voordoen, zolang u de App blijft gebruiken. In het geval wij ervoor kiezen om de App niet langer te leveren, of om een derde het recht te verlenen om de App te leveren, zullen wij u ten minste drie maanden van tevoren informeren. Wij kunnen de overeenkomst op elk moment beëindiging als u inaccurate, onvolledige of onjuiste informatie opgeeft bij het aanmaken van uw Account of op enige ander moment tijdens de dienstverlening. Wij kunnen op elk moment uw Account beëindigen op opschorten en de toegang tot de dienstverlening onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 14 – VARIA

14.1 Overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige storing of vertraging in de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot de App indien een dergelijke vertraging of storing te wijten is aan oorzaken waarover wij geen controle hebben, en dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, storingen in de communicatielijn, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van ons door Derde Partijen of om het even welke andere reden wanneer het niet nakomen van de verplichtingen buiten de redelijke controle van ons valt.

14.2 Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met onze Privacy Policy de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp.

14.3 Afscheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, dan blijven de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden uitvoerbaar. De ongeldige en onuitvoerbare bepaling wordt geacht aangepast te worden, zodat deze maximaal geldig en uitvoerbaar wordt voor zover de wet dit toestaat.

14.4 Opheffing

Indien het niet lukt om een bepaalde bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uitvoerbaar te maken, dan betekent dit niet dat deze of enige andere bepaling opgeheven wordt.

14.5 Toewijzing

Wij mogen alle of een deel van de rechten en plichten die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn beschreven vrij overdragen of toewijzen zonder uw toestemming en zonder kennisgeving aan u. U mag deze Gebruiksvoorwaarden of een van uw rechten en plichten krachtens deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor en ten gunste van de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

14.6 Kennisgevingen

Alle onze kennisgevingen die bedoeld zijn om door u ontvangen te worden, worden als afgeleverd en van kracht beschouwd wanneer ze verstuurd werden naar het e-mailadres dat u opgaf bij het aanmaken van uw Account. Verandert u dit e-mailadres, dan moet u uw e-mailadres ook aanpassen op de pagina met uw persoonlijke instellingen.

14.7 Voortbestaan

De artikelen 6, 9, 10, 11, 13 en 1.8 blijven ook van toepassing na beëindiging of afloop van de overeenkomst.

14.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomst wordt exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De gerechtshoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd indien enig geschil ontstaat met betrekking tot de App. Indien u verdere vragen heeft over de App of over deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve dan contact op met ons op te nemen via volgend e-mailadres: support@mpawer.be. Deze Gebruiksvoorwaarden worden elektronisch voorzien op onze App. Een papieren versie is beschikbaar op aanvraag via support@mpawer.be.